2019 08-04-bulletin

https://scbc-2.faithlifesites.com/sermons/460314–what-makes-us-tick   (audio)